Få flere lånemuligheder med virksomhedspant

At bruge virksomhedens aktiver som grundlag for kreditgivning, kan være udslagsgivende for virksomhedens finansieringsmuligheder. Bliv klogere på, hvad virksomhedspant er, og hvad du bør overveje, før du beslutter dig for at benytte det. 

Hvad er virksomhedspant?

Virksomhedspant blev indført i 2006 med det formål at give virksomheder flere og mere fleksible muligheder for at optage erhvervslån. Det sker ved at inddele virksomhedens aktiver i kategorier, som derefter pantsættes. 

Virksomhedspant kaldes også flydende pant, da det indebærer pantsættelse af hele kategorier og ikke enkelte aktiver. Det betyder, at man uden problemer kan udskifte et aktiv i en pantsat kategori, og at det nyanskaffede aktiv automatisk vil blive inkluderet i den pantsatte kategori. 

Vær opmærksom på, at der findes undtagelser. For eksempel hører driftsinventar, som har panteret i fast ejendom, ikke under virksomhedspant. Det samme gælder biler, som skal pantsættes ved tingslysning i bilbogen. 

Virksomhedspant betyder muligheder for din virksomhed

Frem til 2006 var pantsætningsmulighederne mindre fleksible, da man kun havde mulighed for at få pant i specifikke aktiver. Med den flydende virksomhedspant opnår panthaveren, virksomhedens bank, en flydende sikkerhed for de pantsikrede aktiver, der er omfattet. Pantsætningen stilles som sikkerhed over for långivere og giver dermed virksomheden flere fleksible lånemuligheder. 

Frigørelse for personlig kaution

Med virksomhedspant kan man som hovedaktionær eller virksomhedsejer blive fritaget for personlig kaution. Hvis man skulle få problemer med at tilbagebetale sit erhvervslån, kan man forhandle med sin bank om at tilbyde virksomhedspant. Dette giver mulighed for at løfte dele af virksomhedens aktiviteter ud af virksomheden, uden at involvere kreditorer, mod at tilbagebetale kautionen til banken. 

Flydende sikkerhed på 3 måder:

Tid: Virksomhedspantet omfatter det, som virksomheden råder over nu, men også i fremtiden, i den pantsatte kategori.

Udskift: Virksomhedspantet omfatter også nyanskaffede aktiver, der er udskiftet som led i virksomhedens normale drift. 

Immateriel: Virksomhedspantet omfatter immaterielle aktiver på samme måde som materielle aktiver. For eksempel rettigheder. 

Aktiver der indgår i virksomhedspant

 • Kundetilgodehavender
 • Varelagre
 • Fabriksnye motorkøretøjer mv.
 • Driftsinventar og driftsmateriel
 • Drivmidler og andre hjælpestoffer
 • Besætning
 • Immaterielle aktiver
 • Registrerede motorkøretøjer

Aktiver der ikke indgår i virksomhedspant

 • Aktiver, der allerede er omfattet af en tinglyst 
 • Aktiver, der kan omfattes af en panteret andel i en andelsboligforening
 • Visse køretøjer, der er fritaget for registrering
 • Skibe med en bruttonnage på 5 eller derover
 • Aktiver, der kan omfattes af en panteret i skibe
 • Luftfartøjer og aktiver, der kan omfattes af en panteret i luftfartøj

For fuldstændig oversigt og beskrivelser af aktiver som kan eller ikke kan indgå i virksomhedspant, se her

Hvad kan banken kræve?

Banken kan kræve, at virksomhedspantet anvendes sammen med andre eksisterende ordninger for at sikre, at pantet ikke står alene og udhules som følge af andres udlæg. 

Derudover kan banken kræve, at der afgives en såkaldt negativ erklæring, hvor virksomheden forpligter sig til ikke at etablere anden pant uden samtykke fra for eksempel virksomhedens bank. Dette er for at undgå udvanding af virksomhedspantets værdi. 

Tinglysning og tinglysningsafgift

Det er i teorien muligt ikke at tinglyse virksomhedspant, men det medfører dog en risiko for, at en panthaver kan overhales af en anden panthaver, der tinglyser først og dermed overtager muligheden for at gøre virksomhedspantet gældende. Dette vil betyde tab af pant, hvis for eksempel pantsætteren går konkurs. 

For hver tinglysning skal der betales et gebyr på 1,5% af hovedstolen på det tinglyste pantebrev. Oftest vil det være låntager/pantsætter, der betaler for tinglysningsafgiften.  

Hæftelse ved konkurs

Uanset om det er virksomhedens bank, virksomheden selv eller en anden kreditor, der indgiver konkursbegæring, hæfter virksomhedspanthaveren for omkostningerne ved en konkurs, op til 50.000 kr. Derfor kan mange banker være tilbageholdende med at tage virksomhedspant ved mindre engagementer. 

Til gengæld forfordeler det andre kreditorer, hvis pantsætteren går konkurs, og det kan skabe uhensigtsmæssige situationer. 

Sikringsakten

 • Virksomhedspant skal først og fremmest tinglyses i personbogen for at opnå beskyttelse mod aftaler med pantets ejer og retsforfølgelse. 
 • Såfremt der er tale om gældspant, som kan variere i størrelse, kan dette ikke overdrages eller have flere kreditorer. 
 • Hvis pantet er stiftet i kundefordringer, er der også krav om tinglysning. Her træder undtagelsen til hovedreglen i kraft, hvor fordringer kun kan håndpantsættes efter reglerne i gældsbrevsloven. 

Qred tilbyder ikke pantsætning som sikkerhed for lån. I stedet tilbyder vi erhvervslån til små- og mellemstore virksomheder helt ned til 10.000 kr. Hvis virksomhedspant derfor ikke er noget for dig, kan du altid tage en snak med os om dine økonomiske behov.

Del denne artikel

Related posts

Læs også