Selskabsledelse

Qred er en finansiel virksomhed med tilladelse til at drive bankvirksomhed i henhold til den svenske lov om bank- og finansieringsvirksomhed (2004:297).

Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er Qreds øverste besluttende organ, hvor aktionærerne udøver deres stemmeret og træffer beslutninger om blandt andet balancen og resultatopgørelsen i årsrapporten, ansvarsfrihed, bestyrelsesmedlemmer for det kommende år, samt valg af revisorer. 

Bestyrelsen 

Qreds bestyrelse er ansvarlig for Qreds organisering og ledelse af sine anliggender i overensstemmelse med blandt andet den svenske aktieselskabslov og har det øverste ansvar for at sikre, at driften udføres i overensstemmelse med god intern styring og kontrol. Qreds interne styring og kontrol er formaliseret gennem interne regler i form af politikker og instruktioner samt understøttende rutebeskrivelser, procesbeskrivelser og tjeklister.

Bestyrelsen træffer beslutning om de interne regler for intern styring og kontrol, mens den administrerende direktør er ansvarlig for at implementere dem i Qreds drift i overensstemmelse med bestyrelsens instrukser.

Bestyrelsen er også ansvarlig for at sikre, at Qred udfører sine aktiviteter på en etisk ansvarlig og professionel måde, at identificere og håndtere interessekonflikter på en tilstrækkelig og hensigtsmæssig måde, og at Qred opretholder en sund risikokultur.

Bestyrelsesformand

Bestyrelsesformanden leder bestyrelsens arbejde og sikrer, at bestyrelsen opfylder sine forpligtelser i henhold til den svenske aktieselskabslov og andre gældende regler. Bestyrelsesformanden skal gennem kontakt med den administrerende direktør følge Qreds udvikling.

Qreds bestyrelsesformand er ansvarlig for at gennemføre en årlig egnethedsvurdering for at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne, den administrerende direktør og den øverste ledelse er individuelt egnet til deres opgaver til enhver tid. Dette indebærer en vurdering af, om de fungerer korrekt og sikrer, at bestyrelsen opfylder sine forpligtelser i henhold til den svenske aktieselskabslov og andre gældende regler. Bestyrelsesformanden skal holde sig opdateret om Qreds udvikling gennem kontakt med den administrerende direktør.

Qreds bestyrelsesformand er ansvarlig for at gennemføre en årlig egnethedsvurdering for at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne, den administrerende direktør og den øverste ledelse er individuelt egnet til deres opgaver til enhver tid. Dette indebærer en vurdering af følgende:

 • Virksomheden udviser et tilstrækkeligt godt omdømme.
 • Virksomheden besidder tilstrækkelig viden, færdigheder og erfaring til at udføre deres opgaver.
 • Virksomheden handler med ærlighed, integritet og evnen til at tænke selvstændigt for effektivt at vurdere og udfordre beslutningstagning, hvor det er nødvendigt.
 • Virksomheden afsætter tilstrækkelig tid til at udføre deres opgaver.
 • Egnethedsvurderingerne og resultatet dokumenteres.

Egnethedsvurderingerne og resultatet dokumenteres.

Udvalg

For at støtte bestyrelsen på specifikke områder har bestyrelsen nedsat to udvalg. Disse udvalg har til opgave at udarbejde beslutningsgrundlag for sager, der falder uden for hvert udvalgs kompetenceområde:

 • Aflønningsudvalget
 • Risiko- og revisionsudvalg

Hvert udvalg består af 2-3 bestyrelsesmedlemmer og 1-3 ledende medarbejdere fra selskabet. Udvalgene skal bistå bestyrelsen med ekspertise og udarbejde forslag, rådgivning og forberedelse af sager inden for deres respektive områder. Udvalgenes arbejde er nærmere reguleret i instruktioner.

CEO

Bestyrelsen ansætter Qreds administrerende direktør, som er bemyndiget til at træffe beslutninger i alle sager, der ikke skal afgøres af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Den administrerende direktør er ansvarlig for den daglige ledelse efter bestyrelsens instruks og for sådanne forpligtelser, der påhviler den administrerende direktør i henhold til eksterne regler.

Den administrerende direktør har ansvaret for at implementere politikker, instruktioner samt rutine- og procesbeskrivelser i organisationen og sikre, at alle medarbejdere har adgang til relevant dokumentation.

Ledelse

Selskabets administrerende direktør har et rådgivende forum, en ledelse, med det formål at sikre, at virksomhedens drift foregår på en forsvarlig og effektiv måde. I sit arbejde skal ledelsen altid tage hensyn til selskabets og dets kunders interesser. Ledelsen mødes normalt, når det er nødvendigt, dog mindst hver måned. Den administrerende direktør indkalder og leder møderne, som skal have en fast dagsorden og føres til referat.

Intern kontrol og tilsyn

Tre forsvarslinjer

Qred anvender princippet om tre forsvarslinjer til at definere, hvor i organisationen ansvaret for og kontrollen med organisationens risikotagning skal placeres.

Den første forsvarslinje består af forretningsdriften, herunder den administrerende direktør, som er ansvarlig for og kontrollerer den daglige risikostyring og overholdelse. Forretningsdriften er også ansvarlig for at udføre kontroller af de processer, som Qred anvender, i form af interne kontroller.

Den anden forsvarslinje består af risikostyring og overholdelse, som blandt andet overvåger, kontrollerer og rapporterer om Qreds risici, samt virksomheden overholdes af interne og eksterne regler. Kontrolfunktionerne i anden forsvarslinje er underlagt den administrerende direktør og udgør primært den administrerende direktørs uafhængige kontrolorgan, men skal også rapportere direkte til både bestyrelsen og den administrerende direktør.

Den tredje forsvarslinje består af den interne revisionsfunktion, som interne revisionsfunktion refererer direkte til bestyrelsen og fungerer som bestyrelsens uafhængige kontrolorgan. Den tredje forsvarslinje gennemgår og vurderer den første og anden forsvarslinje.

Lønpolitik og retningslinjer

Lønpolitik

Qred har en aflønningspolitik, hvis formål er at beskrive og fastlægge principperne for, hvordan selskabets aflønningssystem udformes, kontrolleres og løbende overvåges. Politikken skal være i overensstemmelse med samt fremme effektiv risikostyring og modvirke overdreven risikotagning. 

Politikken skal desuden sikre, at kundernes interesser ikke påvirkes negativt af selskabets incitamentsstruktur. Aflønningssystemet skal fremme Qreds evne til at tiltrække og fastholde kompetent personale samt bidrage til at sikre, at selskabets langsigtede mål kan nås.

Bestyrelsen er i sidste ende ansvarlig for indholdet, etableringen, implementeringen og overholdelsen af retningslinjerne. Politikken skal regelmæssigt, mindst årligt, revideres og om nødvendigt opdateres inden bestyrelsens godkendelse. En risikoanalyse skal danne grundlag for bestyrelsens beslutning om at vedtage lønpolitikken. Bestyrelsen træffer endvidere afgørelse om:

 • Aflønning af ledelsesteamet
 • Aflønning af kontrolfunktionerne
 • Resultatet og betalingen af ​​eventuel variabel aflønning
 • Foranstaltninger til at overvåge anvendelsen af lønpolitikken

Aflønningskomité

Bestyrelsen har nedsat en aflønningskomité.

Aflønningskomitéen er ansvarlig for mindst en gang årligt at overvåge og vurdere selskabets aflønningssystem og for at forberede beslutninger om aflønning spørgsmål til bestyrelsens beslutning. Aflønningskomitéen skal i opfølgningen af ​​aflønningssystemet endvidere følge udviklingen af ​​uberettigede lønforskelle mellem kvinder og mænd.

Bestyrelsen skal i givet fald overholde de aflønningsbeslutninger, som den ordinære generalforsamling træffer.

Risikoanalyse

En årlig risikoanalyse skal foretages af selskabet for at identificere medarbejdere, hvis opgaver har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil. Analysen skal tage højde for alle risici, som virksomheden er eller kan blive udsat for, herunder de risici, der er forbundet med denne politik og virksomhedens aflønningssystem. Analysen skal dokumenteres og vedlægges denne politik. Vederlagsudvalget skal gennemgå risikoanalysen, før politikken vedtages af bestyrelsen.

Kompensation

Generelle principper

Selskabets aflønningssystem skal udformes på en måde, der er forenelig med og fremmer sund og effektiv risikostyring samt forhindrer overdreven risikotagning. Lønsystemer skal tilskynde medarbejderne til at præstere godt og hjælpe virksomheden med at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere. Aflønningssystemet skal anvendes på en kønsneutral måde.

Fast kompensation

Fast løn

Grundlaget for selskabets aflønningssystem er en fast løn. Fast løn fastsættes løbende, hvor første gennemgang normalt finder sted 12 måneder efter ansættelsens start. Løn gennemgang skal som hovedregel finde sted én gang årligt.

Medarbejdernes faste løn skal fastsættes ud fra objektive kriterier og være i overensstemmelse med markedsvilkårene. Ved nyansættelse fastsættes den faste løn ud fra markedssituationen for den tilsvarende profil og den værdi, som medarbejderen forventes at tilføre virksomheden.

Ved efterfølgende løn gennemgang og ved skift af rolle skal der foretages en individuel vurdering, der danner grundlag for lønnen. Denne vurdering skal baseres på parametre som arbejdsindsats, selvstændighed, initiativ, ansvar og personlig udvikling. Der må ikke forekomme diskriminerende eller andre uberettigede forskelle mellem de ansattes faste løn.

Lederen, der fastsætter lønnen, skal i forbindelse med en løngennemgang gennemføre en udviklings- og lønsamtale med medarbejderen, hvor sammenhængen mellem arbejdsopgaver, arbejdets resultater, præstationer i øvrigt samt lønudvikling tydeliggøres for medarbejderen.

Feriegodtgørelser fastsættes efter gældende lovgivning og individuelt i forbindelse med ansættelses- og løn gennemgang.

Variabel aflønning

Bestyrelsen træffer beslutning om variabel aflønning til ledelsesteamet og medarbejdere, hvis hverv har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil. Den administrerende direktør kan beslutte, om andre medarbejdere (uden for nævnte gruppe) skal være berettiget til variabel aflønning.

Selskabet anvender et system med variabel aflønning i form af præstationsbaserede bonusser til den administrerende direktør, ledelsesgruppen og de fleste funktioner og forretningsenheder. Præstationsbaserede bonusser skal udformes på en måde, der opfylder kriterierne i dette afsnit og lønpolitikken generelt. Kriterierne for at modtage variabel aflønning skal baseres på virksomhedens samlede præstation samt medarbejderens individuelle præstationer og præstationer i den forretningsenhed, hvor medarbejderen arbejder.

Den variable løn skal baseres på:

 1. Opnåelse af økonomiske mål relateret til budgettet
 2. Operationelle mål for virksomheden 
 3. Og/eller præstationsbaserede mål relateret til den enkeltes eller gruppens præstation.

Resultater, der danner grundlag for beregning af variabel aflønning, skal primært baseres på risikojusterede resultatmål. Selskabet skal tage hensyn til både aktuelle og fremtidige risici samt kapitalomkostninger og likviditet, som virksomheden kræver. Selskabet skal sikre, at variabel aflønning er baseret på langsigtede og holdbare resultater ved at vurdere resultaterne i et flerårigt perspektiv.

Endvidere skal selskabets underliggende konjunktur- og forretningsrisici tages i betragtning, når den variable aflønning godkendes og udbetales.

Ved fastsættelse af variabel aflønning skal vurderingen af ​​medarbejdernes individuelle resultater og præstationer tage hensyn til både økonomiske og ikke-økonomiske faktorer. Blandt de ikke-økonomiske faktorer skal selskabet blandt andet overveje overholdelse af interne regler, ansvarlighed, kundetilfredshed og varetagelse af kundernes interesser.

Såfremt selskabets kontrolfunktioner for risikokontrol, overholdelse og intern revision er ansat i selskabet og berettiget til variabel aflønning, skal selskabet sikre, at et sådant vederlag fastsættes på baggrund af målsætninger knyttet til hver enkelt kontrolfunktion, uanset udførelsen af ​​den enkelte kontrolfunktion og de forretningsområder, de gennemgår.

Selskabet skal sikre, at eventuel variabel aflønning ikke påvirker selskabets evne til at opretholde et tilstrækkeligt kapitalgrundlag eller, om nødvendigt, at styrke kapitalgrundlaget.

Selskabet skal opretholde en rimelig balance mellem medarbejdernes faste og variable aflønning. Medarbejdernes faste aflønning bør altid være på et højt nok niveau til at sætte den variable del af lønnen til nul. 

Den samlede variable aflønning, som medarbejderne modtager, må aldrig være på et niveau, der risikerer at underminere selskabets kapitalgrundlag og evne til at generere et positivt resultat på lang sigt. Den samlede variable løn til en medarbejder må aldrig overstige 100% af medarbejderens årlige faste løn. 

Selskabets salgsfunktion, som er fuldstændig adskilt fra selskabets kreditfunktion og kreditbeslutninger, er undtaget fra ovenstående begrænsning, men kan aldrig overstige 100.000 SEK om måneden i variabel aflønning.

Garanteret variabel aflønning

Selskabet skal som hovedregel ikke yde garanteret variabel aflønning, til nogle medarbejdere. Hvis der er særlige grunde, kan bestyrelsen træffe beslutning om at give en medarbejder garanteret variabel aflønning, dog kun i forbindelse med nyansættelse og kun i medarbejderens første ansættelsesår.

Etiske retningslinjer og interessekonflikter 

Qred har etableret en politik med det formål at sikre, at forretningen drives på en etisk ansvarlig og professionel måde i overensstemmelse med Qreds interne og eksterne regler. Formålet med denne politik er desuden at fremme gennemsigtighed, integritet og en virksomhedskultur, der beskytter Qreds aktiviteter mod korruption.

Politikken fastsætter fælles standarder for at fremme Qreds etiske tilgang og for at hjælpe medarbejdere i situationer, hvor gældende regler mangler eller kun indeholder begrænset vejledning.

Interessekonflikt

Qred har etableret en politik og en instruktion til håndtering af interessekonflikter, der kan opstå i virksomheden.

Qreds medarbejdere forventes altid at handle i Qreds bedste interesser og udøve en god dømmekraft, der ikke er påvirket af private interesser eller delte loyaliteter.

Ingen medarbejdere må deltage i behandlingen af en sag eller træffe en kreditbeslutning, der vedrører en pårørende, en pårørendes virksomhed eller lignende, når der er risiko for svindel. 

En medarbejder må heller ikke varetage forhold, hvor medarbejderen har en personlig interesse, eller sager, hvor en sådan interesse besiddes af en pårørende til medarbejderen eller af en virksomhed, hvor medarbejderen eller en pårørende til medarbejderen har en væsentlig interesse. I en sådan situation skal medarbejderen fritages for kreditbehandling og kreditbeslutning.

Qreds medarbejdere må ikke købe varer eller tjenesteydelser fra nærtstående parter uden forudgående godkendelse fra den administrerende direktør, og den administrerende direktør må ikke købe varer eller tjenesteydelser fra nærtstående parter uden forudgående godkendelse fra bestyrelsen.

Heading